Den nye tjenesten som Statens vegvesen og KS har samarbeidet om, gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei. Hvis du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei må du søke om dispensasjon fra byggegrense.

Den nye tjenesten ligger tilgjengelig på vegvesen.no og flere kommuner vil også lenke direkte til tjenesten fra egne nettsider.

Skal du bygge en ny bygning, tilbygg eller påbygg (eller for eksempel setter opp mur, støyskjerm eller lignende? hvis det er i konflikt med byggegrensen mot offentlig veg, må du søke om dispensasjon fra byggegrense.

– Byggegrensen kan være fastsatt enten i reguleringsplan, i kommuneplanens arealdel eller i vegloven. Enten det gjelder søknad om dispensasjon fra byggegrense ved riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye greiere! Før måtte du selv finne ut av hvor søknaden skulle sendes. Dette blir enklere nå. Den nye tjenesten hjelper søkerne så den sendes til rette instans enten det er til kommune, fylke eller til Vegvesenet, forklarer Gyda Grendstad.

Nullvekstmålet

Statens Vegvesen arbeider for å få til en samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Det er sentralt for å nå nullvekstmålet.  -Lykkes vi med å lage de gode planene nå, legger vi grunnlaget for fremtidens utslippsfrie verden i vårt eget lokalmiljø, sa avdelingsdirektøren. Hun viste til hva kommunenes bidrag er:

- Planlegge og bygge effektive knutepunkter for transport- og servicefunksjoner sammen med andre.

- Fortette langs kollektivknutepunkter og legge til rette for sømløs, klimavennlig transport.

- Bygge kompakte byer og tettsteder, så folk enkelt og trygt kan nå dem til fots, med sykkel eller kollektivtransport.

- Være kreative for å finne løsninger for å redusere transportbehovet og utnytte arealer bedre.

- Statens vegvesen skal hjelpe kommuner, regioner og andre statlige etater, sa Grendstad.

6 nye tiltak

Veivesenet har i samarbeid med seks kommunen satt i gang et pilotprosjekt for å tilrettelegge for sykkelen i bytrafikken. Det er enveisregulert sykkelvei, sharrows- oppmerking, sykkelgate med begrenset trafikk, sykkelfelt med buffer, stor venstresving og noe man har kalt to minus en vei.

-Pilotprosjektet bidrar til nye tiltak, men kan ikke alene få flere til å sykle. Derfor må vi prioritere sammenhengende sykkelveinett og sikre riktig utforming av sykkelanlegg som vi anlegger, sa Gyda Grenstad.